goto Service link


ݾȳ

모금현황

> 발전기금소식 > 모금현황

2021년 03월 모금현황
이름 : 운영자 | 작성일 : 2021.07.09 11:48 | 조회수 : 454

 

2021년 03월 발전기금 모금 현황

 

 성명

액(원)

 성명

 금액(원)
강*원 20,000  신*혜 10,000
고*현 50,000  김*현 160,000
고*학 30,000 김*영 20,000
김*다 10,000  박*자 20,000
라*정 50,000  안*옥 10,000
마**시 사**요 50,000  이*선 10,000
박*기 50,000  전*원 20,000
박*하 20,000  김*숙 10,000
배*영 30,000  한*동 100,000
신*국 20,000  전*순 10,000
이*연 10,000  박*관 20,000
이*식 20,000 신*성 200,000
전*기 10,000 이*원 30,000
정*교 100,000 노*민 10,000
김*헌 20,000 
이*섭 30,000
송*중 30,000
 
   

 

IP : 220.69.65.***
QRcode
 
List Gallery Webzine RSS FEED

번호 파일 제목 이름 작성일 조회수
41 blank 쪽지발송운영자 2021.11.22 35
40 blank 쪽지발송운영자 2021.10.14 316
39 blank 쪽지발송운영자 2021.10.14 290
38 blank 쪽지발송운영자 2021.08.19 1,370
37 blank 쪽지발송운영자 2021.07.09 460
36 blank 쪽지발송운영자 2021.07.09 390
35 blank 쪽지발송운영자 2021.07.09 393
blank 쪽지발송운영자 2021.07.09 455
33 blank 쪽지발송운영자 2021.07.09 432
32 blank 쪽지발송운영자 2021.07.09 374
31 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 1,173
30 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 748
29 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 1,351
28 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 776
27 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 811
26 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 723
25 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 716
24 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 744
23 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 707
22 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 694