goto Service link


ݾȳ

모금현황

> 발전기금소식 > 모금현황

2021년 05월 모금현황
이름 : 운영자 | 작성일 : 2021.07.09 13:16 | 조회수 : 632

 

2021년 05월 발전기금 모금 현황

 

 성명

액(원)

 성명

 금액(원)
강*원 20,000  신*혜 10,000
고*현 50,000  김*현 80,000
고*학 30,000 서*환 50,000
김*다 10,000  박*자 20,000
라*정 50,000  안*옥 10,000
마**시 사**요 50,000  이*선 10,000
박*기 50,000  전*원 20,000
박*하 20,000  김*숙 10,000
배*영 30,000  한*동 100,000
신*국 20,000  이*원 30,000
이*연 10,000  박*관 20,000
이*식 20,000 신*성 200,000
전*기 10,000 노*민 10,000
정*교 100,000 김*우 1,000,000
김*헌 20,000 
이*섭 30,000  
송*중 30,000    
   
   

IP : 220.69.65.***
QRcode
 
List Gallery Webzine RSS FEED

번호 파일 제목 이름 작성일 조회수
42 blank 쪽지발송운영자 2022.01.14 243
41 blank 쪽지발송운영자 2021.11.22 316
40 blank 쪽지발송운영자 2021.10.14 579
39 blank 쪽지발송운영자 2021.10.14 553
38 blank 쪽지발송운영자 2021.08.19 2,151
37 blank 쪽지발송운영자 2021.07.09 712
blank 쪽지발송운영자 2021.07.09 633
35 blank 쪽지발송운영자 2021.07.09 646
34 blank 쪽지발송운영자 2021.07.09 702
33 blank 쪽지발송운영자 2021.07.09 669
32 blank 쪽지발송운영자 2021.07.09 662
31 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 1,449
30 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 1,618
29 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 1,615
28 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 1,064
27 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 1,086
26 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 994
25 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 998
24 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 1,019
23 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 1,044