goto Service link


ݾȳ

모금현황

> 발전기금소식 > 모금현황

2021년 10월 모금현황
이름 : 운영자 | 작성일 : 2021.11.22 16:17 | 조회수 : 3856


2021년 10월 발전기금 모금 현황

  성명

액(원)

 성명

 금액(원)
강*원20,000윤*원30,000
고*현50,000김*현80,000
고*학30,000서*환50,000
김*다10,000박*자20,000
라*정50,000안*옥10,000
마**시 사**요50,000이*선10,000
박*기50,000전*원20,000
송*중30,000김*숙10,000
배*영30,000한*동100,000
신*국20,000이*원30,000
이*진20,000신*성200,000
정*철30,000전*자20,000
김*헌20,000노*민10,000
정*교100,000박*관20,000
이*섭50,000


IP : 220.69.65.***
QRcode
 
List Gallery Webzine RSS FEED

번호 파일 제목 이름 작성일 조회수
42 blank 쪽지발송운영자 2022.01.14 3,466
blank 쪽지발송운영자 2021.11.22 3,857
40 blank 쪽지발송운영자 2021.10.14 3,612
39 blank 쪽지발송운영자 2021.10.14 3,875
38 blank 쪽지발송운영자 2021.08.19 5,306
37 blank 쪽지발송운영자 2021.07.09 2,879
36 blank 쪽지발송운영자 2021.07.09 2,780
35 blank 쪽지발송운영자 2021.07.09 2,813
34 blank 쪽지발송운영자 2021.07.09 2,833
33 blank 쪽지발송운영자 2021.07.09 2,771
32 blank 쪽지발송운영자 2021.07.09 3,192
31 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 4,003
30 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 4,556
29 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 4,083
28 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 3,603
27 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 3,594
26 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 3,356
25 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 3,414
24 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 3,427
23 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 3,441