goto Service link


ݾȳ

모금현황

> 발전기금소식 > 모금현황

2021년 04월 모금현황
이름 : 운영자 | 작성일 : 2021.07.09 11:49 | 조회수 : 1631

 

2021년 04월 발전기금 모금 현황

 

 성명

액(원)

 성명

 금액(원)
강*원 20,000  신*혜 10,000
고*현 50,000  김*현 80,000
고*학 30,000 김*영 10,000
김*다 10,000  박*자 20,000
라*정 50,000  안*옥 10,000
마**시 사**요 50,000  이*선 10,000
박*기 50,000  전*원 20,000
박*하 20,000  김*숙 10,000
배*영 30,000  한*동 100,000
신*국 20,000  이*원 30,000
이*연 10,000  박*관 20,000
이*식 20,000 신*성 200,000
전*기 10,000 노*민 10,000
정*교 100,000
김*헌 20,000 
이*섭 30,000  
송*중 30,000    
   
   

IP : 220.69.65.***
QRcode
 
List Gallery Webzine RSS FEED

번호 파일 제목 이름 작성일 조회수
42 blank 쪽지발송운영자 2022.01.14 1,718
41 blank 쪽지발송운영자 2021.11.22 1,815
40 blank 쪽지발송운영자 2021.10.14 2,008
39 blank 쪽지발송운영자 2021.10.14 1,965
38 blank 쪽지발송운영자 2021.08.19 3,408
37 blank 쪽지발송운영자 2021.07.09 1,711
36 blank 쪽지발송운영자 2021.07.09 1,617
blank 쪽지발송운영자 2021.07.09 1,632
34 blank 쪽지발송운영자 2021.07.09 1,681
33 blank 쪽지발송운영자 2021.07.09 1,619
32 blank 쪽지발송운영자 2021.07.09 1,842
31 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 2,660
30 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 2,885
29 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 2,757
28 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 2,272
27 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 2,263
26 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 2,034
25 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 2,073
24 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 2,107
23 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 2,125