goto Service link


ݾȳ

모금현황

> 발전기금소식 > 모금현황

2021년 02월 모금현황
이름 : 운영자 | 작성일 : 2021.07.09 11:46 | 조회수 : 1761

 

2021년 02월 발전기금 모금 현황

 

 성명

액(원)

 성명

 금액(원)
강*원 20,000  신*혜 10,000
고*현 50,000  이*원 30,000
고*학 30,000 박*규 10,000
김*다 10,000  박*자 20,000
라*정 50,000  안*옥 10,000
마**시 사**요 50,000  이*선 10,000
박*기 50,000  전*원 20,000
박*하 20,000  김*숙 10,000
배*영 30,000  한*동 100,000
신*국 20,000  전*순 10,000
이*연 10,000  박*관 20,000
이*식 50,000 신*성 200,000
전*기 10,000 노*민 10,000
정*교 100,000
김*헌 20,000 
이*섭 30,000  
송*중 30,000    
   
   

IP : 220.69.65.***
QRcode
 
List Gallery Webzine RSS FEED

번호 파일 제목 이름 작성일 조회수
42 blank 쪽지발송운영자 2022.01.14 2,130
41 blank 쪽지발송운영자 2021.11.22 2,001
40 blank 쪽지발송운영자 2021.10.14 2,170
39 blank 쪽지발송운영자 2021.10.14 2,123
38 blank 쪽지발송운영자 2021.08.19 3,765
37 blank 쪽지발송운영자 2021.07.09 1,866
36 blank 쪽지발송운영자 2021.07.09 1,763
35 blank 쪽지발송운영자 2021.07.09 1,787
34 blank 쪽지발송운영자 2021.07.09 1,836
blank 쪽지발송운영자 2021.07.09 1,762
32 blank 쪽지발송운영자 2021.07.09 2,026
31 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 2,841
30 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 3,410
29 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 2,944
28 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 2,456
27 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 2,448
26 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 2,206
25 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 2,243
24 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 2,277
23 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 2,314