goto Service link


ݾȳ

모금현황

> 발전기금소식 > 모금현황

2021년 05월 모금현황
이름 : 운영자 | 작성일 : 2021.07.09 13:16 | 조회수 : 469

 

2021년 05월 발전기금 모금 현황

 

 성명

액(원)

 성명

 금액(원)
강*원 20,000  신*혜 10,000
고*현 50,000  김*현 80,000
고*학 30,000 서*환 50,000
김*다 10,000  박*자 20,000
라*정 50,000  안*옥 10,000
마**시 사**요 50,000  이*선 10,000
박*기 50,000  전*원 20,000
박*하 20,000  김*숙 10,000
배*영 30,000  한*동 100,000
신*국 20,000  이*원 30,000
이*연 10,000  박*관 20,000
이*식 20,000 신*성 200,000
전*기 10,000 노*민 10,000
정*교 100,000 김*우 1,000,000
김*헌 20,000 
이*섭 30,000  
송*중 30,000    
   
   

IP : 220.69.65.***
QRcode
 
List Gallery Webzine RSS FEED

번호 파일 제목 이름 작성일 조회수
42 blank 쪽지발송운영자 2022.01.14 21
41 blank 쪽지발송운영자 2021.11.22 141
40 blank 쪽지발송운영자 2021.10.14 406
39 blank 쪽지발송운영자 2021.10.14 378
38 blank 쪽지발송운영자 2021.08.19 1,462
37 blank 쪽지발송운영자 2021.07.09 551
blank 쪽지발송운영자 2021.07.09 470
35 blank 쪽지발송운영자 2021.07.09 478
34 blank 쪽지발송운영자 2021.07.09 539
33 blank 쪽지발송운영자 2021.07.09 512
32 blank 쪽지발송운영자 2021.07.09 466
31 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 1,263
30 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 852
29 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 1,444
28 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 876
27 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 907
26 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 819
25 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 812
24 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 833
23 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 793