goto Service link


ݾȳ

모금현황

> 발전기금소식 > 모금현황

2021년 05월 모금현황
이름 : 운영자 | 작성일 : 2021.07.09 13:16 | 조회수 : 2998

 

2021년 05월 발전기금 모금 현황

 

 성명

액(원)

 성명

 금액(원)
강*원 20,000  신*혜 10,000
고*현 50,000  김*현 80,000
고*학 30,000 서*환 50,000
김*다 10,000  박*자 20,000
라*정 50,000  안*옥 10,000
마**시 사**요 50,000  이*선 10,000
박*기 50,000  전*원 20,000
박*하 20,000  김*숙 10,000
배*영 30,000  한*동 100,000
신*국 20,000  이*원 30,000
이*연 10,000  박*관 20,000
이*식 20,000 신*성 200,000
전*기 10,000 노*민 10,000
정*교 100,000 김*우 1,000,000
김*헌 20,000 
이*섭 30,000  
송*중 30,000    
   
   

IP : 220.69.65.***
QRcode
 
List Gallery Webzine RSS FEED

번호 파일 제목 이름 작성일 조회수
42 blank 쪽지발송운영자 2022.01.14 3,716
41 blank 쪽지발송운영자 2021.11.22 4,104
40 blank 쪽지발송운영자 2021.10.14 3,862
39 blank 쪽지발송운영자 2021.10.14 4,117
38 blank 쪽지발송운영자 2021.08.19 5,551
37 blank 쪽지발송운영자 2021.07.09 3,094
blank 쪽지발송운영자 2021.07.09 2,999
35 blank 쪽지발송운영자 2021.07.09 3,032
34 blank 쪽지발송운영자 2021.07.09 3,050
33 blank 쪽지발송운영자 2021.07.09 2,991
32 blank 쪽지발송운영자 2021.07.09 3,407
31 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 4,220
30 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 4,771
29 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 4,294
28 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 3,815
27 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 3,805
26 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 3,569
25 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 3,629
24 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 3,639
23 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 3,652