goto Service link


ݾȳ

모금현황

> 발전기금소식 > 모금현황

2021년 9월 모금현황
이름 : 운영자 | 작성일 : 2021.10.14 16:45 | 조회수 : 3925


2021년 09월 발전기금 모금 현황

  성명

액(원)

 성명

 금액(원)
강*원20,000윤*원30,000
고*현50,000김*현80,000
고*학30,000서*환50,000
김*다10,000박*자20,000
라*정50,000안*옥10,000
마**시 사**요50,000이*선10,000
박*기50,000전*원20,000
송*중30,000김*숙10,000
배*영30,000한*동100,000
신*국20,000이*원30,000
이*진20,000신*성200,000
정*철30,000전*자20,000
김*헌20,000노*민10,000
정*교100,000박*관20,000
이*섭50,000IP : 220.69.65.***
QRcode
 
List Gallery Webzine RSS FEED

번호 파일 제목 이름 작성일 조회수
42 blank 쪽지발송운영자 2022.01.14 3,718
41 blank 쪽지발송운영자 2021.11.22 4,106
blank 쪽지발송운영자 2021.10.14 3,926
39 blank 쪽지발송운영자 2021.10.14 4,119
38 blank 쪽지발송운영자 2021.08.19 5,553
37 blank 쪽지발송운영자 2021.07.09 3,095
36 blank 쪽지발송운영자 2021.07.09 3,000
35 blank 쪽지발송운영자 2021.07.09 3,033
34 blank 쪽지발송운영자 2021.07.09 3,051
33 blank 쪽지발송운영자 2021.07.09 2,992
32 blank 쪽지발송운영자 2021.07.09 3,408
31 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 4,221
30 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 4,772
29 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 4,296
28 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 3,816
27 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 3,807
26 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 3,570
25 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 3,631
24 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 3,640
23 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 3,653