goto Service link


ݾȳ

모금현황

> 발전기금소식 > 모금현황

2021년 03월 모금현황
이름 : 운영자 | 작성일 : 2021.07.09 11:48 | 조회수 : 1376

 

2021년 03월 발전기금 모금 현황

 

 성명

액(원)

 성명

 금액(원)
강*원 20,000  신*혜 10,000
고*현 50,000  김*현 160,000
고*학 30,000 김*영 20,000
김*다 10,000  박*자 20,000
라*정 50,000  안*옥 10,000
마**시 사**요 50,000  이*선 10,000
박*기 50,000  전*원 20,000
박*하 20,000  김*숙 10,000
배*영 30,000  한*동 100,000
신*국 20,000  전*순 10,000
이*연 10,000  박*관 20,000
이*식 20,000 신*성 200,000
전*기 10,000 이*원 30,000
정*교 100,000 노*민 10,000
김*헌 20,000 
이*섭 30,000
송*중 30,000
 
   

 

IP : 220.69.65.***
QRcode
 
List Gallery Webzine RSS FEED

번호 파일 제목 이름 작성일 조회수
42 blank 쪽지발송운영자 2022.01.14 1,233
41 blank 쪽지발송운영자 2021.11.22 1,339
40 blank 쪽지발송운영자 2021.10.14 1,530
39 blank 쪽지발송운영자 2021.10.14 1,489
38 blank 쪽지발송운영자 2021.08.19 2,949
37 blank 쪽지발송운영자 2021.07.09 1,409
36 blank 쪽지발송운영자 2021.07.09 1,310
35 blank 쪽지발송운영자 2021.07.09 1,329
blank 쪽지발송운영자 2021.07.09 1,377
33 blank 쪽지발송운영자 2021.07.09 1,316
32 blank 쪽지발송운영자 2021.07.09 1,486
31 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 2,296
30 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 2,534
29 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 2,399
28 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 1,909
27 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 1,909
26 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 1,687
25 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 1,716
24 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 1,751
23 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 1,774