goto Service link


ݾȳ

모금현황

> 발전기금소식 > 모금현황

2021년 03월 모금현황
이름 : 운영자 | 작성일 : 2021.07.09 11:48 | 조회수 : 2831

 

2021년 03월 발전기금 모금 현황

 

 성명

액(원)

 성명

 금액(원)
강*원 20,000  신*혜 10,000
고*현 50,000  김*현 160,000
고*학 30,000 김*영 20,000
김*다 10,000  박*자 20,000
라*정 50,000  안*옥 10,000
마**시 사**요 50,000  이*선 10,000
박*기 50,000  전*원 20,000
박*하 20,000  김*숙 10,000
배*영 30,000  한*동 100,000
신*국 20,000  전*순 10,000
이*연 10,000  박*관 20,000
이*식 20,000 신*성 200,000
전*기 10,000 이*원 30,000
정*교 100,000 노*민 10,000
김*헌 20,000 
이*섭 30,000
송*중 30,000
 
   

 

IP : 220.69.65.***
QRcode
 
List Gallery Webzine RSS FEED

번호 파일 제목 이름 작성일 조회수
42 blank 쪽지발송운영자 2022.01.14 3,466
41 blank 쪽지발송운영자 2021.11.22 3,856
40 blank 쪽지발송운영자 2021.10.14 3,612
39 blank 쪽지발송운영자 2021.10.14 3,875
38 blank 쪽지발송운영자 2021.08.19 5,306
37 blank 쪽지발송운영자 2021.07.09 2,878
36 blank 쪽지발송운영자 2021.07.09 2,779
35 blank 쪽지발송운영자 2021.07.09 2,812
blank 쪽지발송운영자 2021.07.09 2,832
33 blank 쪽지발송운영자 2021.07.09 2,770
32 blank 쪽지발송운영자 2021.07.09 3,191
31 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 4,002
30 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 4,555
29 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 4,082
28 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 3,602
27 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 3,593
26 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 3,355
25 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 3,413
24 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 3,426
23 blank 쪽지발송운영자 2021.01.13 3,440